2007/May/23


สวัสดีค่ะ

วันนี้ปวดหัว ปวดคอ แต่ไม่ปวดแขน
พิลึก ๆ .. ไปตัดหญ้ามาล่ะ ในสนามหลังบ้าน

กะจะให้เสร็จ แต่ไม่เสร็จ

เลยเอาไว้ก่อนแล้วกัน ค่อย ๆ ทำไป


ตัดหญ้าเองนั้นดีแสนดี
1. ประหยัดเงินค่าจ้างคนมาตัด 300 บาท
2. ได้ออกกำลังกาย เหงื่องี้ไหลรินเหมือนราดน้ำ
3. ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ช่วยกันตัดกับแม่


...

ไม่ได้หมดมุขค่ะ แต่ปวดตาจัง
อยากจะหลับตา..หลับตา..พัก..

แต่พี่ชายส่งคลิปอันนี้มาให้ดู ...DHL Deliver Everything - video powered by Metacafe

ขำไหม.. เหอๆ
ดูครั้งแรก.. ไม่เข้าใจ เพราะเห็นฉากตอนจบ
กลับไปถามพี่ว่า ส่งคลิปทะลึ่งมาทำไม

พอดูอีกรอบ.. ฮาแตก
555


ใครเคยดูแล้ว.. ก็.. ดูอีกซักรอบจิ.. ไม่เป็นไรหรอก..เนอะ

...

ไม่ได้ชั่งน้ำหนักค่ะ เหอๆ
แถไปได้อีกวันนะ..เรา..


Comment

Comment:

Tweet


#65 by (190.220.70.77|178.63.0.194, 190.220.70.77) At 2014-05-23 02:49,
comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñóìû, çíàêîìñòâî ñ èíòèìîì, ñàéò çíàêîìñòâà êîíòàêò íîâîñòü, êèíåëüñêèå çíàêîìñòâà,
#64 by Vsgwgwcc (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:31,
comment2, êàìî çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîðîä ñìîëåíñê, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ïåðìü,
#63 by Uoboxxbb (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:08,
comment4, çíàêîìñòâà ïåòåðáóðã ìåòðî, çíàêîìñòâà ðàçâåäåí, çíàêîìñòâà òóëüñêàÿ îáëàñòü íîâîìîñêîâñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â áàêó,
#62 by Ubkwvgdq (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:56,
comment2, óôà çíàêîìñòâà ïàðû, çíàêîìñòâî îðåíáóðã æñì, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàíññåêñóàëîì â ìîñêâå,
#61 by Dnmkiezj (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:34,
comment5, èíäèâèäóàëêè îìñê ñàëîíû èíòèì, çíàêîìñòâà ñïá îí îí, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêà â ìîëäîâå,
#60 by Yzkniyrc (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:23,
comment2, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àìåðèêàíöåì ïî èíòåðíåòó, ñàéò èíòèì çíàêîñìòâ, çíàêîìñòâà ïîäîéíèêîâî,
#59 by Cleuomlr (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:00,
comment4, çíàêîìñòâà äåãóíèíî, ìóñóëüìàíå óêðàèíû çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â ðîñòîå íà äîíó, îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà äëÿ ãååâ,
#58 by Ufdtcbnr (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:49,
comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ìóñóëüìàí êàçàõñòàí, çíàêîìñòâàâîðêóòà, ÷àñòíûå èíòèì àëüáîìû, ñåêñ çíàêîìñòâà òðàíñ íîâîñòü,
#57 by Icpvblju (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:37,
comment5, â áàðíàóëå êëóá ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà íîâîêóáàíñê, íåòðàäèöèîííîå çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà äåâóøêè ëþáÿùèå øàðèêè,
#56 by Zetwnnut (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:26,
comment6, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ â òàøêåíòå, çíàêîìñòâà â ñàÿíîãîðñêå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ã.ñåðâå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â áîðèñîâå,
#55 by Joswhtgh (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:14,
comment5, ïîèñê çíàêîìñòâà óçáåêèñòàí, çíàêîìñòâà â êàìåøêîâî, èíòèì çíàêîìñòâà ã òîëüÿòòè,
#54 by Mqgnrutq (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:03,
comment4, çíàêîìñòâà îêòÿáðüñêîå ïîëå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íèæíåãî íîâãîðäà, èíòèì çíàêîìñòâà îðñêà,
#53 by Ceawpwlk (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:52,
comment2, çíàêîìñòâà â áåëîðóóñèè â áåðåçà, çíàêîìñòâà ñ íîìåðîì àñüêè, çíàêîìñòâà óçáåêèñòàí àíäèæàí àçèçà 2002,
#52 by Njwssyxn (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:40,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãåðî, èíòèì â ìàøèíå, ñåðü¸çíûå çíàêîìñòâà íà ìàéëå îíëàéí,
#51 by Nmfxataw (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:29,
comment6, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íîÿáðüñêå, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â èñòðå, ñâèíãåð çíàêîìñòâà ñî÷è, çíàêîìñòâà ïåòåðáóðã âñòðå÷à,
#50 by Czahnnag (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:17,
comment5, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè â èðêóòñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà â êàøèðå, çíàêîìñòâà ñ áûâøèìè çåêàìè, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíêàìè äëÿ ìóæ÷èí,
#49 by Rgbybsfp (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:06,
comment2, vip çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãîðîä, çíàêîìñòâî ãîðîä âëàäèìèð, áþðî çíàêîìñòâ êàçàíü, çíàêîìñòâà ñàéò èíâàëèäîâ,
#48 by Uolnyesf (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:43,
comment5, ïàâëîâñê âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü ñåêñ çíàêîìñòâà, ïðîñòèòóòêè ìîñêâû èíòèì, ìàéêîï îðåí çíàêîìñòâî,
#47 by Ykljnlbb (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:20,
comment3, çíàêîìñòâà ëåñáè íîâîñèáèðñêà íîâîñòü, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êðèâîì ðîãå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àííîé áåññîíîâîé,
#46 by Hvqdzjon (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:09,
comment2, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñêåéòåðàìè ãîðîäà õàáàðîâñêà, áûñòðûå -çíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì ÷òîáû îí âëþáèëñÿ â òåáÿ,
#45 by Zfjkliyq (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:57,
comment4, òîëüÿòòè çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî â êàðàãàíäå, çíàêîìñòâà âñòðåòèòü íîâûé ãîä, áäñì çíàêîìñòâà â êîãàëûìå,
#44 by Umarepjf (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:35,
comment1, áäñí çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà è ïåðåïèñêà íà ìàë àãåíòå, çíàêîìñòâî ãîðíîñòàé,
#43 by Fzvqoscc (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:24,
comment6, ñàèò çíàêîìñòâà â ãåðìàíè, çíàêîìñòâà â èòàëèè ãîðîä ïàäîâà, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â êîêøåòàó, ñåêñ çíàêîìñòâà ñî âçðîñëûìè,
#42 by Xtzcggce (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:12,
comment1, çíàêîìñòâî íåôòåêóìñê, èòàëüÿíåö õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê